Η Βιβλιοθήκη Συλλογή 11.000 τίτλων Νέα της Βιβλιοθήκης Δημαρχείο Σαρωνικού

Κανονισμός Λειτουργίας

Δανεισμός

Εγγραφή μελών

Κάθε κάτοικος, δημότης, εργαζόμενος ή μαθητής στο Δήμο Σαρωνικού, έχει δικαίωμα να εγγραφεί μέλος της Βιβλιοθήκης. Για την εγγραφή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κάνει προφορική αίτηση προς τον/ την υπεύθυνο/ η υπάλληλο, έχοντας μαζί του την Αστυνομική Ταυτότητα (ή άλλο έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας) καθώς και μία φωτογραφία και να συμπληρώσει μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση ανήλικου την εγγραφή κάνει ο κηδεμόνας. Τα προσωπικά στοιχεία των μελών που κρατά η Βιβλιοθήκη είναι εμπιστευτικά.

 Δελτίο Δανεισμού

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής εκδίδεται ατομικό Δελτίο Δανεισμού το οποίο ισχύει για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. Με βάση το Δελτίο Δανεισμού γίνονται οι συναλλαγές των μελών με τη Βιβλιοθήκη και βεβαιώνονται οι εκάστοτε οφειλές. Απώλεια του Δελτίου Δανεισμού πρέπει να δηλώνεται αμέσως στη Βιβλιοθήκη. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας εγγραφής του το μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την έκδοση τριών (3) το πολύ Δελτίων Δανεισμού.

Ανανέωση εγγραφής

Κάθε μέλος μετά τη λήξη ισχύος της εγγραφής του μπορεί να ζητήσει την ανανέωσή της, δηλώνοντας συγχρόνως τυχόν αλλαγές των προσωπικών του στοιχείων (στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση κ.λ.π.).

Όροι δανεισμού

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να δανειστεί μέχρι τρία (3) συνολικά βιβλία, κόμικς, CDs κ.λ.π., όχι όμως περισσότερα από δύο (2) τεύχη περιοδικών, κόμικς, οπτικοακουστικών μέσων κ.τ.λ. Η διάρκεια δανεισμού είναι 15 ημέρες. Ο δανειζόμενος έχει δικαίωμα να επανα-δανειστεί αυτά που επέστρεψε, αφού πρώτα παρέλθει διάστημα 1 εβδομάδας από την ημέρα επιστροφής τους. Μέλος που είναι χρεωμένο με ληξιπρόθεσμο υλικό δεν έχει δικαίωμα νέου δανεισμού μέχρι να το επιστρέψει.

Ειδικοί όροι δανεισμού

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να δανείζει με περιοριστικούς όρους μέρος του υλικού όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού (π.χ. όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση του συγκεκριμένου υλικού).

Ορισμένες κατηγορίες υλικού όπως:

−     τα πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, οδηγοί κ.τ.λ.)

−     ορισμένες σπάνιες ή πολυτελείς εκδόσεις

−     τα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών

−     υλικό το οποίο αφορά στην τοπική ιστορία στο οποίο δεν υπάρχει 2o   αντίτυπο

       δεν δανείζονται παρά μόνο κατ’ εξαίρεση και για περιορισμένη χρονική διάρκεια η οποία ορίζεται κατά περίπτωση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Ανανέωση δανεισμού

Η διάρκεια δανεισμού μπορεί να ανανεωθεί μία (1) φορά για 15 ημέρες μόνο για τα βιβλία, εφόσον αυτό ζητηθεί (π.χ. τηλεφωνικώς) εμπρόθεσμα από το μέλος. Δίδεται ανανέωση δανεισμού μόνο εάν δεν έχει γίνει κράτηση του συγκεκριμένου βιβλίου.

Κράτηση

Για υλικό που είναι δανεισμένο μπορεί να γίνει κράτηση. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει να κρατηθούν για λογαριασμό του, αφότου επιστραφούν, μέχρι δύο (2) βιβλία, κόμικς, περιοδικά κ.λ.π. Η κράτηση ισχύει για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που το μέλος ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς από τη Βιβλιοθήκη ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι διαθέσιμο.

 

Χρήση Η/Υ – Διαδικτύου (Internet)

Το δίκτυο Η/Υ της Βιβλιοθήκης παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της :

- να χρησιμοποιούν εφαρμογές και προγράμματα, που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ

- να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο

- να χρησιμοποιούν οπτικο-ακουστικό υλικό που έχει στη συλλογή της

- να εκτυπώνουν δωρεάν μέχρι τέσσερις (4) σελίδες στον εκτυπωτή

- να αποθηκεύουν σε δικά τους μαγνητικά μέσα (π.χ. δισκέττες)

Περιορισμοί στη χρήση

1)     Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε μηχανήματα/ λογισμικό ή αλλαγή των ρυθμίσεων τους

2)     Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των Η/Υ, ούτε η χρήση προγραμμάτων τεμαχισμού-συμπίεσης αρχείων.

3)     Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή οποιουδήποτε προγράμματος ή οπτικοακουστικού μέσου.

4)     Η χρησιμοποίηση αποθηκευτικών μέσων που δεν ανήκουν στη Βιβλιοθήκη μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από συνεννόηση με το προσωπικό.

Ειδικά για τη χρήση του Διαδικτύου ισχύουν επιπλέον:

5)     Επί του παρόντος η πρόσβαση στο Διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο για    άντληση πληροφοριών. (Επομένως δεν επιτρέπονται, ενδεικτικά: το κατέβασμα αρχείων ή προγραμμάτων, η συμμετοχή σε ομάδες συζητήσεων, η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, οι οικονομικές δοσοληψίες, το παίξιμο ηλεκτρονικών παιχνιδιών)

6)     Το μέλος που κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας έχει εξ ολοκλήρου    την ευθύνη για το υλικό με το οποίο έρχεται σε επαφή.

7)     Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση οπτικού υλικού με καταφανή σεξουαλική προέκταση.

Διαδικασία

Για να κάνει κάποιος χρήση των Η/Υ μόνος του, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12 έτος της ηλικίας του.

Για να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο οι ανήλικοι από 12 έως 18 ετών πρέπει να φέρουν στη Βιβλιοθήκη έγγραφη άδεια του κηδεμόνα τους.

Η χρήση μπορεί να διαρκέσει μέχρι 60΄ εκτός εάν υπάρχει άλλος   ενδιαφερόμενος σε αναμονή, οπότε η διάρκεια περιορίζεται αναλόγως.

 

 Τελικοί όροι – μεταβατικές διατάξεις

 Φθορές – Απώλειες

Τα μέλη οφείλουν να προσέχουν το υλικό που χρησιμοποιούν εντός της   Βιβλιοθήκης ή έχουν δανειστεί και να μην το φθείρουν, πέραν του φυσιολογικού.

Σε περίπτωση σοβαρών φθορών ή απώλειας του οφείλουν να το αντικαταστήσουν ή να καταβάλουν το αντίτιμο της αξίας του όπως αυτή θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ.

Κυρώσεις

Η μη τήρηση των όρων του Κανονισμού αυτού ή η επανειλημμένη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, συνεπάγεται την κατά περίπτωση επιβολή κυρώσεων όπως για παράδειγμα στέρηση του δικαιώματος δανεισμού ή απαγόρευση εισόδου στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:

Η καθυστέρηση επιστροφής ή η μη αντικατάσταση φθαρμένου ή απολεσθέντος υλικού πέραν του ενός (1) έτους, επιφέρει αυτοδικαίως τη διαγραφή του δανειζόμενου από τα ενεργά μέλη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία σημειωθούν δεκαπέντε (15) συνολικά καθυστερημένες επιστροφές υλικού κατά τη διάρκεια της ετήσιας εγγραφής του μέλους. Αίτηση για επανεγγραφή σ’ αυτή την περίπτωση θα γίνεται αποδεκτή μόνο αφού εξεταστεί από τον/ την υπάλληλο-βιβλιοθηκονόμο και με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης για τυχόν καταστροφές σε μηχανήματα που προκλήθηκαν από βαριά αμέλεια και πολύ περισσότερο από σκοπιμότητα.

Wednesday the 29th. powered by PROVOLI WebTeam.